<

Grapheme T21

CARDO


Category T (Warfare, hunting, butchery)
Reading wa
Modulation B1 (2 quarters in row)
Character <
Font Glyph Basic 4 ⇩


Ideo. <wa>, "arpione", fon. /wa/, es. <wa>, ouai, ou-, fem. oui, ou-, "uno".
Ideo. <wa>, "harpoon", phon. /wa/, eg. <wa>, "one".
Ideo. <wa>, "cardo", phon. /wa/, eg. <wa>, "unus".